නවගමුවෙන් වෙඩි තැබූ මල සිරුරක්

වෙඩි තබා ඝාතනය කර ඇති බවට සැක කෙරේන පුද්ගලයෙකුගේ මල සිරුරක් නවගමුව ගොඩැල්ලවත්ත ප්‍ර දේශයේ ක්‍රීඩා පිටියක තිබි හමු වි ඇත.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *