කව්පි ආනයන බද්ද වැඩි කරයි

කව්පි ආනයන බද්ද රුපියල් 5කින් ඉහළ දැමීමට රජයේ අවධානය යොමුව තිබේ. ඒ අනුව කවුපි ආනයන බද්ද රුපියල් 75 සිට රුපියල් 80 දක්වා ඉහළ දැමීමට නියමිතය.

මේ දිනවල කව්පි හා මුං අස්වැන්න නෙළමින් පවතින හෙයින් මෙසේ බදු වැඩිකිරීමට කටයුතු කරන බව පී. හැරිසන් මහතා පවසයි.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *