ද ෆිනෑන්ස් ආයතනය මහ බැංකුව යටතට

ද ෆිනෑන්ස් ආයතනය මුහුණ දී ඇති මූල්‍ය අර්බුදය නිරාකරණය කිරීම සහ අයෝජකයෙක් ලගා කරගැනීම සඳහා එම ආයතනය තාවකාලික නියාමන ක්‍රියාවලියකට යටත් කිරීමට ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව පියවර ගෙන තිබේ.

ඒ අනුව නව තැන්පතු බාර ගැනීම අත්හිටුවීමටත්, කල් පිරෙන තැන්පතු ආපසු ගැනීම සීමා කිරීමටත්, ණය ප්‍රදානය සීමා කිරීමටත් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව පියවර ගෙන තිබේ.

2008 වර්ෂයේ දී ද ෆිනෑන්ස් කම්පැනි පීඑල්සී ආයතනය අයත් ව තිබූ සමාගම් සමුහයේ මූල්‍ය ආයතන ගණනාවක සිදු වූ බිඳ වැටීම හේතුවෙන් ෆිනෑන්ස් කම්පැනි පීඑල්සී ආයතනයේ මූල්‍ය තත්ත්වය ක්‍රමයෙන් පසුබෑමට ලක් වූ අතර වර්තමානය වන විට ඉතා ඉක්මනින් විසඳිය යුතු මුල්‍ය අර්බුදයකට මෙම ආයතනය මුහුණ දී සිටින බවද ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව නිකුත් කළ නිවේදනයක සඳහන් වෙයි.

ඒ අනුව ආයතනය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේ ක්‍රියාවලියට පහසුකම් සැලසීම වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් බැංකු හා මූල්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ විශේෂඥ මණ්ඩලයක් කළමනාකරණ මණ්ඩලයක්ද මේ වන විට පත්කර ඇති බවයි නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සඳහන් කරයි.

ඒ අනුව යෝජිත නියාමන ක්‍රියාමාර්ග අතර නව තැන්පතු බාර ගැනීම අත්හිටුවීම, කල් පිරෙන තැන්පතු ආපසු ගැනීම සීමා කිරීම, ආයතනය නැවත ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේ ක්‍රියාවලියට පහසුකම් සැලසීම වෙනුවෙන් ණය ප්‍රදානය සීමා කිරීමට ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව පියවර ගෙන තිබේ.

ද ෆිනෑන්ස් කම්පැනි පීඑල්සී ආයතනය අපේක්ෂිත ආයෝජකයන් සමඟ ඔවුන්ගේ යෝජනාවන් දිගට ම සලකා බලමින් පවතින අතර ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් අදාළ නීති හා රෙගුලාසිවලට යටත් ව ද ෆිනෑන්ස් කම්පැනි පිඑල්සී ආයතනයට සුදුසු ආයෝජකයන් සමඟ කටයුතු කිරීමට අවශ්‍ය පහසුකම් සපයනු ඇත.

මේ අතර ම ආයතනයෙන් ලබාගත් සියලු ණය ආපසු අයකරගැනිමට ක්‍රියාකරන බවද සඳහන් වෙයි.

මේ අතර සියලු තැන්පත්කරුවන්ට රු. 600,000/- උපරිමයකට යටත් ව තම තැන්පතු ආවර‍ණය කර ගැනීමේ හැකියාවක් පවතින බවද ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකු නිකුත් කළ නිවේදනයේ වැඩිදුරටත් සඳහන්ය.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *