උසස් ‌‌පෙළට ටැබ් දෙන්න නියමු ව්‍යාපෘතියකට කැබිනට් අනුමැතිය

උසස්පෙළ සිසුන්ට හා ගුරුවරුන්ට ටැබ් පරිගණක ලබාදීම වෙනුවෙන් නියමු ව්‍යාපෘතියක් ක්‍රියාත්මක කිරිමට කැබිනට් අනුමැතිය ලැබී තිබේ. අද රැස්වූ කැබිනට් මණ්ඩල හමුවට අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවකට මෙසේ අනුමැතිය ලැබී ඇත.

ඒ් අනුව 1AB (උසස්පෙළ විද්‍යා, ගණිත, කලා හා වාණිජ ඇති පාසල්) පාසල්වල ‌‌ ‌මෙම නියමු ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරිමට නියමිතය.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *