සුබවාදී අයවැයක් ගැන ඉඟියක්

ජනතාවට සහන සැලසෙන සුබවාදී අයවැයක් ඉදිරිපත් කිරීමට මුදල් අමාත්‍යවරයා සූදානමින් සිටින. බව ඉඩම් සහ පාර්ලිමේන්තු ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍ය ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා පවසයි.

ගාල්ල, ඉඳුරුව කහවගම්මැද්ද ප්‍රදේශයේ උත්සවයකට එක්වෙමින් අමාත්‍යවරයා මේ බව සඳහන් කළේය.

ඉතාම දුෂ්කර අවස්ථාවලදී ආණ්ඩුවක් නිර්මාණය කර, අර්බුදකාරී තත්ත්වයන්ටත් මුහුණ දී අවසානයේ විවිධ මත ඇති අයට එකට කැබිනට් මණ්ඩලය තුළ වාඩි වී පහුගිය කාලයේ ආණ්ඩුවක් ගෙන ගිය බව ද අමාත්‍යවරයා මෙහිදී පැවසීය.

අද වන විට මෙම ගැටළු නිරාකරණය කර ගනිමින් නීතිමය වශයෙන් අධිකරණයේ ස්වාධීනත්වය මැද කටයුතු සිදු කර ගෙන ඇති බව ද සඳහන් කළ අමාත්‍යවරයා, මේ වසරේ දී ජනතාවාදී අයවැය ඉදිරිපත් කිරීමට මුදල් අමාත්‍යවරයා කටයුතු කරනු ඇති බව ද සඳහන් කළේය.

අමාරුකම් රැසක් මධ්‍යයේ ආණ්ඩුවේ කටයුතු පිළිබඳ එහිදී ජනතාවට අවබෝධයක් හිමිවනු ඇති බව ද ඔහු සඳහන් කළේය.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *