ජාතික ආණ්ඩුව ගැන විවාදයට UNF නොඑන්න තීරණයක්

ජාතික ආණ්ඩුවක් පිහිටුවීම සඳහා වු යෝජනාව අද(07) දිනයේ පාර්ලිමේන්තුවේ විවාදයට නොගැන සිටීමට. ජාතික නිදහස් පෙරමුණ තීරණය කර තිබේ.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *