භාණ්ඩාගාර බිල්පත් හා බැඳුම්කර විදේශ ආයෝජනය කිරීම පහල දමයි

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මුදල් මණ්ඩලය විසින් භාණ්ඩාගාර බිල්පත් හා භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර වල විදේශ ආයෝජන සීමාව, පවත්නා මුළු භාණ්ඩාගාර බිල්පත් හා භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර ප්‍රමාණයෙන් සියයට 10 සිට සියයට 5 දක්වා අඩු කිරීමට තීරණය කර ඇත.

2019 ජනවාරි 18 වනදා සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි මහ බැංකුව විසින් මෙම තීරණය ගෙන තිබේ.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *