රියදුරු ලිඛිත පරීක්ෂණය ‌පරිඝනක ගත ‌‌වෙයි

රියදුරු බලපත්‍ර ලබාගැනීමට අදාළව ඇති ලිඛිත පරීක්ෂණය මේ වසර අවසාන වන විට පරිඝනක ගත කිරීමට මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුව තීරණය කර තිබේ.

මේ වන විට එම දෙපාර්තමේන්තුවේ වේරහැර කාර්යාලයේ පරිගණක ගත ක්‍රමවේදය යටතේ විභාගය පැවැත්වෙයි. එය අනෙකුත් දිස්ත්‍රික්කවලටත් හඳුන්වාදීමට මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුවේ අවධානය යොමුව ඇත.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *