රවීන්ද්‍ර සමරවීරට කැබිනට් නොවන අමාත්‍ය ධුරයක්

කැබිනට් නොවන විශේෂ කලාප සංවර්ධන අමාත්‍යධුරයට වී.රාධක්‍රිෂ්ණන් මහතා පත් කර තිබේ.

එසේම කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති සබඳතා පිළිබඳ කැබිනට් නොවන අමාත්‍යවරයා ලෙස රවීන්ද්‍ර සමරවීර මහතා පත් කර තිබේ.

අබ්දුල් මහරුෆ් වරාය හා නාවික කටයුතු පිළිබඳ නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙසද පත් කර තිබේ.

ජනාධිපතිවරයා ඉදිරියේ මෙම දිවුරුම් දීම් සිදු කර තිබේ.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *