පාර්ලිමේන්තුවේ දෙවැනි පෙළ අසුනක සිටි විමල්ට ඉදිරිපෙළ අසුනක්

එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය පාර්ලිමේන්තුවේ විපක්ෂයේ අසුන් ගැනීමෙන් පසු. දෙවන පෙළ අසුනක් හිමිව සිටි විමල් වීරවංශ මහතාට ඊයේ (10) පළමු පෙළ ආසනයක් ලබා දී තිබිණි.

විපක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායක කාර්යාලයේ ඉල්ලීම පරිදි පළමු පෙළ ආසනයක් ලබාදී ඇත.

මෙලෙස විමල් වීරවංශ මහතා පළමු පෙළ ආසනයකට පැමිණිමත් සමඟ එතෙක් පළමු පෙළ ආසනයක සිටි අනුර ප්‍රියදර්ශන යාපා මහතාට දෙවන පෙළ ආසනයකට යාමට සිදුව තිබේ.

ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ මන්ත්‍රී කණ්ඩායම හා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ මන්ත්‍රී කණ්ඩායම එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය ලෙස විපක්ෂයේ අසුන් ගත් පසු පාර්ලිමේන්තු කාර්ය මණ්ඩලය ආසන සකස් කර තිබුණේ සාමාන්‍ය ක්‍රමවේදය පරිදි ජේෂ්ඨත්වයේ අනුපිළිවෙල මතය.

එහිදි විමල් වීරවංශ මහතාට හිමිව තිබුණේ සභාවේ විපක්ෂයේ දෙවළ පෙල 34 වෙනි ආසනයය.

අනුර ප්‍රියදර්ශන යාපා මහතාට පළමු පෙළ 13 වෙනි ආසනය ලබාදී තිබිණි.

නමුත් විපක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායකවරයාගේ ඉල්ලීම මත විමල් වීරවංශ මහතාට දෙවන පෙළ 34 වන ආසනයේ සිට පළමු පෙළ 13 වෙනි ආසනය හිමිව ඇත.

අනුර ප්‍රියදර්ශන යාපා මහතාට දෙවන පෙළ 21 වෙනි ආසනය ලබා දී ඇත.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *