ආනයනික උඳුවල බද්ද රුපියල් 75කින් ඉහළට

ආනයනික උඳු සඳහා පැවති විශේෂ වෙළඳ භාණ්ඩ බද්ද රුපියල් 75 කින් ඉහළ දමා තිබේ.

මීට පෙර ආනයනික උඳු කිලෝවක් සඳහා රුපියල් 125 ක බද්දක් පැවති බව සඳහන් විය.

එය රුපියල් 200 ක් දක්වා වැඩි කිරීමට ජීවන වියදම් කමිටුව තීරණය කර ඇති බව වාර්තා වේ.

දේශීය උඳු ගොවියා නඟා සිටුවීම සඳහා මෙලෙස විශේෂ වෙළඳ භාණ්ඩ බද්ද ඉහළ නැංවූ බව හෙක්ටර් කොබ්බෑකඩුව ගොවි කටයුතු හා පුහුණු කිරීමේ ආයතනය ප්‍රකාශ කළේය.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *