ජොකියන් මාරු කළාට වැඩක් නෑ

2015 වසරේ සිට මෙරට ජනාධිපතිවරයා ලෙස කටයුතු කරන වර්තමාන ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාගෙන් මෙරට පාරිභෝගිකයාට කිසිඳු සේවයක් සිදු නොවුණ බව පාරිභෝගික අයිතීන් සුරැකීමේ ජාතික ව්‍යාපාරය සඳහන් කරයි.

භාණ්ඩ මිල පාලනය කිරීම, ගුණාත්මක භාණ්ඩ සැපයීම සම්බන්ධයෙන් නියෝග පමණක් නිකුත් කළද ඒවා නියෝග වලට පමණක් සීමාවූ බවත් මතින් නිදහස් රටක් සංකල්පය පුස්සක් බවට පත් කරමින් පාසැල් අවට පවා සුරාසැල් විවෘත කර තිබුණ එම සංවිධානය නිකුත් කළ නිවේදනයක දැක්වෙයි.

උපුටා ගැනීම

“ජොකියන් මාරුකරමින් ගමනක් යාමට සැරසෙන ජනාධිපතිවරයාට අප පැහැදිලිව කියන්නේ මෙරට පාරිභෝගිකයන්ට දැනෙන සහනයක් සැලසීමට කටයුතු නොකළහොත් ජොකියන් මාරැකලාට ඵලක් නොමැති බවයි.”

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *