ශ්‍රි ලංකාවේ ආර්ථික වර්ධනයක් – ‌ ලෝක බැංකුව

ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික වර්ධන වේගය 4%ක් දක්වා 2019 වසරේදී වර්ධනය වෙනු ඇති. බව ලෝක බැංකුව සඳහන් කරයි. 2019 වසරේදී ලෝකයේ ආර්ථික තත්ත්වය පිළිබඳව ලෝක බැංකුව නිකුත් කළ වාර්තාවක මේ බව දැක්වෙයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ ශක්තිමත් දේශීය ඉල්ලුම, යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය විම හරහා සිදුවන ආයෝජන වර්ධනය හේතුවෙන් මෙසේ ශ්‍රි ලංකාවේ ආර්ථික වර්ධන වේගය ඉහළ යනු ඇතැයි ලෝක බැංකුව නිකුත් කළ වාර්තාවේ දැක්වෙයි.

කෙසේ වෙතත් සමස්තයක් ලෙස ලෝක ආර්ථිකය 2019 වසරේදීත් පහළ යනු ඇතැයි ලෝක බැංකුව පුරෝකතනය කරයි. 2018 වසරේදි 3%ක් වූ අර්ථික වර්ධනය 2019 වසරේදී 2.9%ක් දක්වා පහළ යනු ඇතැයි ඔවුන් පෙන්වා දෙයි.

2019 වසරේදී දකුණු ආසියානු ආර්ථික වර්ධන වේගය 7.1%ක් දක්වා වර්ධනය වෙනු ඇති බවත් දකුණු අසියාවේ ඉහළම ආර්ථක වර්ධන වේගය 7.3%ක් ලෙස ඉන්දියාව පෙන්වනු ඇති බවත් ඒම වාර්තාවෙ දැක්වෙයි.

ඒසේම බංග්ලාදේශ ආර්ථික වර්ධන වේගය 7% ක මට්මක පවතිනු ඇති බවත් ඔවුන් පෙන්වා දෙයි.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *