බස්නාහිර පළාත් සභාවේ අයවැය සම්මතයි

බස්නාහිර පළාත් සභාවේ 2019 අයවැය ඊයේ (05) සම්මත වුණා.

ප‍්‍රධාන අමාත්‍ය ඉසුර දේවප‍්‍රිය පැවසුවේ සංවර්ධනය සඳහා ප‍්‍රමුඛතාව ලබාදුන් අයවැයක් මෙවර ඉදිරිපත් කළ බවයි.

පළාත් රෝහල්වල පහසුකම් වැඩි කිරීමට සහ පළාත් පාසල් වෙනුවෙන් ද මෙවර බස්නාහිර පළාත් සභාවේ අයවැයෙන් වැඩි මුදලක් වෙනු කෙරුණු බව ප‍්‍රධාන අමාත්‍යවරයා කියා සිටියා.

මෙය බස්නාහිර පළාත් සභාවේ 31 වන අයවැයයි. ප‍්‍රධාන අමාත්‍ය ඉසුර දේවප‍්‍රිය විසින් ඉදිරිපත් කළ 04 වන අයවැය ද මෙය වනවා.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *