අර්තාපල් බදු අඩුවෙයි

අර්තාපල් ආනයනයේදි පනවා තිබූ විශේෂ වෙළඳ භාණ්ඩ බද්ද අද (03දා) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට රුපියල් 20කින් අඩුකර තිබේ.

ඒ අනුව කිලෝවක් සඳහා පනවා තිබූ වෙළඳ භාණ්ඩ බද්ද රුපියල් 40 සිට 20 දක්වා අඩු කිරීමට මුදල් අමාත්‍යාංශය පියවර ගෙන තිබේ.

Sharing is caring!