මහ බැංකුවේ නව කාසි අගමැතිට පිළිගන්වයි

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් අලුතෙන්ම නිකුත් කරන රුපියල් 10,5,2 හා 1 කාසි ඊයේ දිනයේදී අග්‍රාමාත්‍ය. හා මුදල් හා ආර්ථික කටයුුුුතු අමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ‌‌වෙත පිළිගන්වා තිබේ.. මහ බැංකු අධිපති ආචාර්ය ඉන්ද්‍රජිත් කුමාරස්වාමි මහතා විසින් මෙම කාසි අග්‍රාමාත්‍යවරයාට පිළිගැන්වීය.

Sharing is caring!