උදුම්බරා ළඟදීම..

Maharaja Entertainments ඉදිරිපත් කරන උදුම්බරා චිත්‍රපටයේ මාධ්‍ය දැක්ම ඉකුත් 28 වැනිදා සැවෝයි සිනමාහලේදී ප්‍රදර්ශනය කළා ලාංකික සිනමාවට නවමු අත්දැකීමක් ගෙන එන උදුම්බරා ළඟදීම සිනමා ප්‍රේක්ෂක රසවින්දනය උදෙසා තිරගත වීමට නියමිත බව චිත්‍රපටයේ හිමිකරැවන් කියනවා.

 

2018-10-03-ent-85 2018-10-03-ent-86 2018-10-03-ent-87 2018-10-03-ent-88 2018-10-03-ent-89 2018-10-03-ent-90 2018-10-03-ent-91 2018-10-03-ent-92 2018-10-03-ent-93 2018-10-03-ent-94 2018-10-03-ent-95 2018-10-03-ent-96 2018-10-03-ent-97 2018-10-03-ent-98

Sharing is caring!